کاربران گرامی : webmail جدید دانشگاه راه اندازی شده است. لطفا نظرات خود را در این زمینه به
آدرس پست الکترونيکی netsupport@ut.ac.ir و با عنوان New Webmail ارسال نمایید.

SquirrelMail RoundCubeMail
SquirrelMail RoundCubeMail (جدید)

پرسش و پاسخ
 

هشدار : به هر گونه نامه الکترونیکی که درخواست نام کاربری و کلمه عبور شما را دارد، پاسخ ندهید.